Podmínky spolupráce a smluvní obchodní podmínky

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované služby a produkty nabízené Ing. Michalem Jedonem

Platné a účinné od 1. ledna 2015

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované služby a produkty společnosti Ing. Michal Jedon, IČ: 71871489

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Podnikatel Ing. Michal Jedon, se sídlem U Rybníka 4, Moravany, 664 48, IČ: 71871489, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Šlapanice. (dále jen "Dodavatel") je poskytovatelem služeb v oblasti internetu a reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách www.wordpressio.cz., www.jedon.cz a www.michaljedon.cz

1.2. Objednatel je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), nebo reklamní či mediální agentura, poptávající některou ze služeb Dodavatele.

2. ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby budou poskytovány na základě písemné, emailové, telefonické či ústní objednávky. Služby je možné poptat také prostřednictvím online objednávkového na webových stránkách společnosti (www.wordpressio.cz, www.jedon.cz, www.michaljedon.cz) či prostřednictvím profilu na sociálních sítích. Jsou-li služby poskytovány na základě smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, je smlouva uzavřena teprve úhradou zálohové (pro-forma) faktury Dodavatele. Minimální výše objednávky je 490,- Kč bez DPH.

2.2. Objednávka je pro Dodavatele závazná teprve její písemnou akceptací. Za písemnou akceptaci se považuje i akceptace formou e-mailové, SMS nebo zprávy na sociálních sítích. Akceptací objednávky ze strany Dodavatele nebo, nejde-li o smlouvu v písemné formě, úhradou zálohové faktury ze strany Objednatele, je mezi stranami uzavřena SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Zahájení poskytování služeb je podmíněno splněním dohodnutých platebních či jiných, ve smlouvě uvedených, podmínek.

2.3. Veškeré podklady a materiály potřebné pro poskytování služeb musí Objednatel poskytnout Dodavateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku poskytování služby. V období od uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem až po ukončení poskytování služeb je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli veškerou součinnost, která je nezbytná k řádnému poskytování smluvených služeb.

2.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování služeb, jestliže:

2.4.1 Dodané podklady nejsou v souladu s požadavky Dodavatele či neodpovídají těmto Všeobecným obchodním podmínkám,

2.4.2. Podklady nebyly dodány nejpozději 3 pracovní dny před počátkem poskytování služby,

2.4.3. Požadavky Objednatele jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek,

2.4.4. Požadovaná služba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Dodavatele,

2.4.5. Objednatel je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování služeb Dodavatele.

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Dodavatel je oprávněn využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy však odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

3.2. Dodavatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Objednatele. Dodavatel je však oprávněn si pokyny Objednatele kdykoli vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je Dodavatel v takovém případě oprávněn přerušit poskytování služeb. Odpovědnost Dodavatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli je vyloučena, pokud Dodavatel postupoval v souladu s pokyny Objednatele.

3.3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění této smlouvy patří Dodavateli. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní vnitřní účely Objednatele. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb.

3.4. Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti Dodavatele či URL adresy v referencích Dodavatele. Požádá-li Objednatel z vážných důvodů písemně o vyloučení z referencí, Dodavatel tak učiní.

3.5. Objednatel se zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání počítače při práci s produkty Dodavatele i jeho subdodavatelů a zároveň všech bezpečnostních zásad s obecnou normou EU/GDPR. Při jejich nedodržení Objednatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Dodavateli požadovat případnou náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

3.6. Celková odpovědnost Dodavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH), pokud nárok na škodu vyhodnotí jako oprávněnou pojišťovna, u které má Dodavatel zajištěnu pojistnou smlouvu o Odpovědnosti za újmu podnikatele.

(Certifikát o zajištěném pojištění odpovědnosti u Direct pojišťovna, a.s., - zde).

Dodavatel neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.8. Nebude-li výslovně sjednáno něco jiné, bude Dodavatel poskytovat služby výhradně Objednateli. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči Dodavateli jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb, je Objednatel povinen nahradit Dodavateli veškerou škodu a jinou újmu, která Dodavateli v souvislosti s takovými nároky vznikne.

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet Dodavatele, nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Dodavatel povinen službu poskytnout.

4.2. K řádně uhrazeným platbám, podle platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona o DPH), který je součástí Smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

V souladu s § 21 ods. 8 zákona o DPH, v případech, kdy je Smlouva o poskytování služeb dohodnuta na dobu delší než 12 měsíců se za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního měsíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavená do 14 kalendářních dnů od dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena úhradou ve výši stanovené příslušnou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, který je na příslušné smlouvě (objednávce) uveden.

4.4. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.

4.5. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.

4.6. V případě, že si Objednatel u Dodavatele závazně rezervuje určitý počet pracovních hodin ve stanoveném čase pro realizaci objednaných služeb (marketingové konzultace, správa inzertních kampaní, tvorba a správa webových stránek apod.) a tento čas není ze strany Objednatele plně využit, tak není možné nevyužitý čas automaticky převádět do dalšího období a Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu za ušlý zisk z nevyužitých závazně rezervovaných pracovních hodin ve výši 25 % z aktuální hodinové sazby.

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.1 Výpověď smlouvy: V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi Dodavatele.

5.2. Odstoupení od smlouvy: V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb nebo jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit.

5.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.4. Ukončením smlouvy není dotčeno právo Dodavatele na úhradu služeb poskytnutých v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukončena Objednatelem nebo z důvodů na straně Objednatele a vzniklo-li Dodavateli právo na úhradu ceny některých služeb, je Dodavatel oprávněn požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.5. Ukončením smlouvy není dotčena platnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

6. REKLAMACE

6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Objednateli nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě či pokud Objednateli vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím nutné součinnosti.

6.2. Objednatel musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla Dodavatele nebo kontaktní e-mail Dodavatele reklamace@intuito.cz, reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Objednatelem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoli z těchto lhůt právo Objednatele namítat vady služeb zaniká.

6.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé produkty a služby dle zákona. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. Objednatel je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Dodavatele a příp. i koncového zákazníka, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.

6.5. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený Dodavatelem trvající po dobu delší než 48 hodin.

6.6. V případě výpadku v poskytování služby během mimořádné situace způsobené třetí stranou jako je například přírodní katastrofa (povodně, hurikán, zemětřesení, atd.) či vyhlášení plošné epidemie, pandemie či vyhlášení nouzového stavu v ČR, tak se za vadu služby nepovažuje výpadek v poskytování služeb po dobu trvání mimořádných opatření.

6.7. Námitky vůči vystaveným fakturám je Objednatel povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Dodavatele s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.2. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

7.3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7.4. Objednatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a jejich soulad s právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady nebudou v takovémto souladu, odpovídá Objednatel Dodavateli za veškerou způsobenou škodu a nemajetkovou újmu. Objednatel odpovídá rovněž za to, že předané podklady jsou správné a úplné.

7.5. Objednatel souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů, apod.

7.6. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Všeobecných obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i forma e-mailové zprávy.

7.7. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem (respektive potvrzené objednávky). V případě rozporů mezi obsahem smlouvy (respektive potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva (respektive potvrzená objednávka).

7.8. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

7.9. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

7.10. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Objednatel je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Dodavateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

7.11. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2019 a nahrazují předchozí Všeobecné smluvní podmínky.